Có gì đó không đúng


Khi lực sĩ cầm bút


Cháu nó đang dẫn thú cưng đi chơi.


Có gì đó không đúng.


Có gì đó không ổn kaka.


Có một sự khác biệt nhẹ.


Đam mê có thể làm lành tất cả.


Đừng ngủ khi chúng bạn còn thức.


Miễn phí đó.