Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng


Tai nạn không ngờ.


Chú chó đầu tiên có tên và chức vụ rõ ràng của Việt Nam.


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò


Cứ tưởng ghê lắm!


Hàng khủng chuyên dành cho lập trình! Nhanh tay không hết!


Nón chống nắng.


Que kem huyền thoại.


Sinh nhật thằng bạn…


Sinh viên y khoa.


Thanh niên cứng.


Thế mà cứ tưởng.